Umowa Najmu

mmllmm

2012-09-25 20:39
 Oceń wpis
   

 Najemca lokalu mieszkalnego objęty jest szczególną ochroną. Właściciel mieszkania nie może mu dowolnie podwyższyć czynszu, a umowę najmu może wypowiedzieć tylko w przypadkach określonych w ustawie. Szczególnej ochronie nie podlegają tylko najemcy, którzy zawarli umowę o najem okazjonalny. 

Nie ma wymogu, aby umowa najmu miała formę pisemną. Dla bezpieczeństwa zarówno wynajmującego, jak i najemcy lepiej ją zawrzeć na piśmie. Gdyby doszło do sporu będzie ona  powodem potwierdzającym przyjęcie określonych ustaleń. Jeśli jednak w umowie znajdą się postanowienia niekorzystne dla najemcy, sprzeczne z postanowieniami ustawy o ochronie praw lokatorów, to i tak będą one uznane za nieważne.   
Tagi: najemca, czynsz, umowa najmu, najem okazjonalny, prawa lokatorów


2012-09-25 20:22
 Oceń wpis
   

 Wynajmujący mieszkanie nie może dowolnie podwyższać czynszu (nie dotyczy to najmu okazjonalnego). Jeśli się na to zdecyduje, musi wypowiedzieć jego dotychczasową wysokość, 

najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia (chyba że strony w umowie ustalą dłuższy termin). Wypowiedzenie wysokości czynszu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.  
Poza tym czynsz lub inne opłaty za używanie lokalu (z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, np. za gaz, wodę, energię elektryczną), nie mogą być podwyższane częściej niż co 6 miesięcy. Jeżeli poziom rocznego czynszu przekracza 3 proc. wartości odtworzeniowej lokalu, to roczna podwyżka nie może być wyższa niż 10 proc. dotychczasowego czynszu (wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłaszany jest w drodze obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym).  
W razie podwyższania opłat, m.in. za gaz, wodę, energię właściciel jest obowiązany do przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia. 
Tagi: wypowiedzenie, czynsz, wynajmujący, najem okazjonalny


2012-09-24 23:35
 Oceń wpis
   
Strony umowy  - przy podpisywaniu umowy należy zażądać dokumentu potwierdzającego tożsamość strony. Do umowy należy wpisać imiona i nazwiska najemcy i wynajmującego, ich adresy zamieszkania i numery dokumentów.  
 
Przedmiot umowy -  określając lokal będący przedmiotem najmu należy podać jego adres, powierzchnię, liczbę izb, i w jakim jest stanie. W załączniku do umowy należy wymienić sprzęty (meble), jakie pozostają w lokalu i zaznaczyć, gdy są uszkodzone.  
 
Termin - należy wskazać w umowie termin, na jaki jest zawierana może być to zarówno czas oznaczony, jak i nieoznaczony.  
 
Kaucja  - wynajmujący może zażądać od najemcy wpłaty kaucji zabezpieczającej. Jest ona zwracana w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego. 
 
Czynsz - w umowie trzeba podać wysokość czynszu, w jakim terminie i w jaki sposób będzie płatny. Należy pamiętać, że nie może być wyrażony w walucie obcej tylko w złotych.   
 
Opłaty za media -  strony powinny ustalić w umowie, kto będzie ponosił opłaty za media (gaz, woda, energia elektryczna), telefon.  
 
Dodatkowe zobowiązania - strony mogą zawrzeć dodatkowe ustalenia dotyczące wzajemnych praw i obowiązków, np. kto poniesie koszty remontu lokalu. 
 
PODSTAWA PRAWNA 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.). 
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266)
Tagi: czynsz, umowa najmu, strony umowy, przedmiot najmu