Umowa Najmu

mmllmm

2012-09-25 20:16
 Oceń wpis
   

 W interesie zarówno wynajmującego, jak i najemcy jest określenie terminu, na jaki umowa będzie zawarta. Jeśli jest zawarta na czas oznaczony (np. na pół roku, rok, dwa lata), kończy się z datą upływu terminu określonego w umowie. Najem na czas nieoznaczony można wypowiedzieć, jeśli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z tym przepisem wynajmujący może wypowiedzieć najem nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego gdy najemca:  

  • mimo pisemnego upomnienia, nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, 
  • jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności, mimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności,  
  • wynajął, podnajął albo oddał do używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody właściciela, 
  • używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku (jeśli rodzaj naprawy tego wymaga, lokator obowiązany jest przenieść się na koszt właściciela do lokalu zamiennego). 
Trzy pierwsze przypadki wypowiedzenia odnoszą się także do najmu okazjonalnego.  
Gdy strony nie osiągną porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania umowy z ważnych przyczyn, innych niż wymienione wyżej, właściciel może wytoczyć powództwo o rozwiązanie umowy i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu. 
 
Z kolei najemca może wypowiedzieć najem na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. I tak jeśli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie najemca może wypowiedzieć umowę, najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Strony w umowie mogą też przyjąć inne ustalenia, np. że najemca będzie mógł wypowiedzieć umowę z miesięcznym wyprzedzeniem.  
Tagi: lokal, budynek, umowa najmu, Warunkowe wypowiedzenie, zapłata czynszu, termin zapłaty